แนวโน้มอสังหาฯ กับประเด็นที่น่าจับตา

จากข้อมูล แนวโน้มอสังหาฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2560 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีจำนวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ราว 16%

แนวโน้มอสังหาฯ-1

แบ่งเป็นการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัดกว่า 93.05%  ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญ 6.79%   บริษัทมหาชนจำกัด 0.16%

แนวโน้มอสังหาฯ-2

โดยสิงคโปร์ครองแชมป์มูลค่าเงินทุนมากที่สุด 9,246 ล้านบาท ส่วนจีนและญี่ปุ่นไล่เรียงลงมาอยู่ที่ 6,959 ล้านบาท และ 4,641 ล้านบาท ตามลำดับ

แนวโน้มอสังหาฯ-3

และ กทม. ยังเป็นพื้นที่ที่นิติบุคคลตั้งอยู่ถึง 20,667 ราย คิดเป็น 38.88% ของจำนวนนิติบุคคลทั่วประเทศ

แนวโน้มอสังหาฯ-4

แนวโน้มอสังหาฯ-5

แนวโน้มอสังหาฯ-6

เห็นได้ว่าแนวโน้มอสังหาฯ ยังสามารถขยายตัวได้ในอัตราที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนที่อยู่อาศัยคงค้างยังอยู่ในระดับสูง และการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป