DEPA เพื่ออสังหาฯ ใจดี แจกส่วนลดซอฟต์แวร์ CRM ฟรี 10,000 บาท*

DEPA เพื่ออสังหาฯ ใจป้ำ มอบของขวัญปีใหม่
ให้เอสเอ็มอีรายเล็ก
ซื้อ Software รับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทพร้อม
รับสิทธิลดหย่อนภาษี 200 %


 

 • 1 SME ต่อ 1 คูปอง
 • ต้องลงทะเบียนอยู่ใน Depa แล้ว ( Depa Member ) ลงทะเบียนที่ member.depa.co.th
 • เป็น SME ในกิจการให้บริการ กิจการผลิตสินค้า และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม
 • เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51
  ของนิติบุคคลนั้น
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ( กิจการเจ้าของคนเดียว ) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชย์

 

 ___________________________________________________________


DEPA เพื่ออสังหาฯ | เอกสารฝั่ง SME ที่ใช้เอกค่าใช้จ่าย

1. ใบสมัคร

2. สําเนาใบเสร็จ / ใบกํากับภาษี / หลักฐานการ ซื้อ-ขายโปรแกรม โดยวันที่ที่ประทับในใบกำกับภาษีจะต้องภายในเงื่อนไขดังนี้

 • ATSI ภาคกลาง , ภาคตะวันตก , ภาคตะวันออก
  ช่วงดำเนินการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 พฤศจิกายน 2562
 • NESBIA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงดำเนินการ ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2561 – 5 พฤศจิกายน 2562
 • ส.อ.ท. ( สภาอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต )ภาคใต้
  ช่วงดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2562
 • หอการค้าจังหวัดชลบุรี จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
  ช่วงเวลาดำเนินการ 2 พฤศจิกายน 2561 – 2 พฤษภาคม 2563

3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือเอกสาร
แสดงการ / สำเนาทะเบียนทางการค้า

4. สำเนา Book Bank ที่ต้องการให้โอนเงิน (บริษัท/เจ้าของกิจการ)

5. ภาพถ่ายหลังการติดต้ังโปรแกรมหรือการใช้บริการ

6. จะต้องสนับสนุนค่าเช่า/ซื้อระบบ Software อย่างน้อย 6 เดือน

*SME ที่ขอรับการสนับสนุนกรุณาลงนามรับรองสําเนา ทุกฉบับพร้อมประทับตรา
บริษัท
/ห้างร้าน (ถ้ามี) และจัดส่ง เอกสารการสมัครทั้งหมดให้กับหน่วยร่วมดําเนินงานในพื้น
ที่ตั้งของธุรกิจ

 ___________________________________________________________

ส่วนมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200% นั้นหากผู้ประกอบการ SME รายใด ใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่มาจากผู้ผลิตและผู้ให้บริการ ที่ได้รับการประกาศเป็นผู้ให้บริการภายใต้มาตรการภาษี 200% ก็สามารถใช้สิทธินำส่วนต่างของค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ภายใต้มาตรการที่ทางดีป้า ร่วมดำเนินการกับกรมสรรพากร ได้อีกด้วย

โดยเป็นการลดหย่อนภาษี 100% สำหรับผู้ประกอบการ SME รายเล็ก โดยภาษีที่หักต้องอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยคำว่าลดภาษี 200% คือหัก 100% เป็นค่าใช้จ่าย และหักค่าเสื่อมได้อีก 3 ปี รวมเป็น 200 ตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตและให้บริการมาตรการภาษี 200% และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนได้ที่ http://www.depa.or.th/th/tax200

 ___________________________________________________________

และสำหรับลูกค้าที่สนใจระบบพลอย และขวัญใจ
สามารถกดขอรายละเอียดโปรแกรมได้ที่นี่เลยค่ะ

รับสิทธิ์จำนวนจำกัด
 ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2562